dinsdag 9 december 2014

Monografie Jan Th Giesen (1900-1982)

Sinds 2006 ben ik samen met de familie Hofs bezig om het leven en werken van de haagse kunstenaar Jan Th Giesen op schrift te stellen. Op dit moment ben ik bezig e.e.a. uit te schrijven en ik heb dringend behoefte aan terugkoppeling, hetgeen de reden is van dit weblog.

Waarom Jan Th Giesen? Omdat hij een voorbeeld is van de kunstenaars, die in de moeilijke jaren met twee wereldoorlogen hebben moeten overleven. Zijn leven is een weergave van het leven, dat veel kunstenaars in deze periode beleefd hebben. Zij vormden niet de kleine club, die dank zij veel publiciteit veel bekendheid hebben gekregen, maar hebben wel veel echte kunst geproduceerd, waar veel mensen plezier aan hebben mogen beleven.
Jan was een gewone hardwerkende kunstenaar in een bewogen tijd.

In dit weblog wil ik met regelmaat een hoofdstuk publiceren met de vraag aan de lezer om hier kritisch op te reageren èn als u denkt zinvolle informatie te hebben, die aan het verhaal een bijdrage kan leveren, dan verzoek ik u mij dit per mail te laten toekomen. Mijn mailadres is: info@janroedoe.nl.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en eventuele reactie.

Bij deze het eerste hoofdstuk: Zijn vroegste jeugd in Den Haag.

De eeuwwisseling van 1900.

Het dagelijks leven in Nederland tijdens de eeuwwisseling van 1900 wordt gekenmerkt door de gevolgen van de industriële revolutie, die zich een aantal decennia geleden heeft ingezet in het westen van Europa en zich geleidelijk laat volgen door de rest van de wereld.
De industrie maakte veel zaken mogelijk; er werden vervoermiddelen gefabriceerd, waardoor we ons gemakkelijker konden verplaatsen, hulpmiddelen maakte het mogelijk om met minder menskracht meer te presteren, veel goederen werden van betere kwaliteit: er was welvaart in Nederland en de haar omringende landen.

De welvaart was er niet voor iedereen, er was veel ongelijkheid in kwaliteit van leven, er waren hele rijke, maar ook hele arme mensen en gezinnen en de schreeuw om arbeidskrachten voor de industrie leverde niet alleen werk op, maar ook grotere verschillen. De arbeiders waren afhankelijk van de eigenaren van de fabrieken voor wat betreft de lonen en de werkomstandigheden. Hierin moet de wetgeving verandering brengen, maar dat gaat slechts geleidelijk, omdat het politieke systeem niet is ingesteld op snelle veranderingen en er zijn tientallen jaren nodig om de wetgeving op het gebied van de sociale omstandigheden te wijzigen.
In het begin van de twintigste eeuw zien we in dat kader wetten aangenomen worden op het gebied van onderwijs, kinderarbeid, werktijden, arbeidsomstandigheden, uitkeringen bij ziekte en invaliditeit.
Het aannemen van deze wetten verloopt in aanvang traag, doch door de invoering van het algemeen kiesrecht komt hierin versnelling, omdat de stem van de armere in de samenleving even zwaar gaat tellen als die van de rijke.   

Ook medisch gezien zien we veel verbeteringen als gevolg van beter onderzoek en betere communicatie van wetenschappelijke kennis; de kindersterfte neemt af, waardoor de gezinnen groter worden omdat anticonceptiemethoden nog nauwelijks beschikbaar zijn. Het belang van sporten wordt onderkend en lichaam en geest worden hierdoor gezonder.
Beeldende kunst en literatuur begonnen in aandacht te winnen, vooral bij de beter gesitueerden en dit nodigde de kunstenaars uit om te experimenteren en te vernieuwen om een eigen plaats in deze ontwikkelingen te bemachtigen. Door de toenemende vraag naar kunst en literatuur werd het voor sommigen mogelijk om van dit werk te bestaan en hun kennis en ervaring via onderwijs en publicatie over te dragen aan anderen.

Een schaduw over dit geheel van ontwikkelingen was een toenemende oorlogsdreiging tussen de grote mogendheden als Frankrijk, Duitsland, Engeland en Rusland. Deze dreiging stond internationale samenwerking op het gebied van ontwikkeling in de weg en vormde een steeds grotere angst bij zowel de beter gesitueerden als de armere tak van de bevolking.
In deze woelige tijd werd Jan Giesen geboren in een gemiddeld arbeidersgezin in de stad Den Haag.  Een bijzonder geboorteverhaal.

Over het bewustzijn bij onze geboorte wordt veel gediscussieerd, maar zeker weten  wat er is blijven hangen van de eerste dagen dat we het licht mochten zien, doet feitelijk niemand.
In het geval van Jan Giesen is dat maar goed ook getuige het volgende verhaal dat over zijn geboorte de ronde doet binnen de familie.

Het was een gure dag, die 15de november van het jaar 1900. Er stond een straffe zuidzuidwesten wind windkracht 6 en de temperatuur schommelde omstreeks de 8 graden, een echte herfstdag dus. In huize Giesen aan de 2e van Blankenburgstraat 127 kondigde zich de geboorte aan van het zesde kind binnen het gezin van vader Hendrikus Giesen en moeder Geertruida Johanna Alida Jansen. Op 5 april 1893 hadden ze elkaar het jawoord gegeven voor de ambtenaar van de Haagse burgerlijke stand. Vader Giesen was afkomstig uit Nijmegen en op dat moment tapper van beroep en moeder Giesen kwam uit Den Haag.  

s'Middags om twaalf uur kwam de kleine ter wereld en kreeg de naam Theodorus Johannes. De kleine was echt klein en de aanwezige vroedvrouw keek wat verder en ontdekte dat nog een broertje of zusje het gezin zou gaan verblijden.
Theodorus Johannes werd na wat geschreeuw in doeken gewikkeld en even ter rustte gelegd om het voltallig team aanwezigen de gelegenheid te geven zich met de volgende geboorteling bezig te houden.
Binnen dertig minuten kwam deze ook ter wereld, het bleek eveneens een jongetje te zijn, was nog wat kleiner dan zijn zojuist geboren broertje en zijn schreeuwen was ook wat minder. Hij kreeg de naam Johannes Theodorus, de fantasie van de vader was als gevolg van alle emoties tot nihil gereduceerd.
Nu deed zich het probleem voor, dat het met het eerste jongetje niet goed ging en onder het motto “laten we de grootste de meeste kans geven” concentreerde het gezelschap zich op Theodorus Johannes, die duidelijk forser was uitgevallen. Johannes Theodorus werd met weinig overlevingskansen eveneens in doeken gewikkeld en in een hoek van de kraamkamer gelegd.
Gedurende de rest van de dag deden alle aanwezigen hun best om van Theodorus Johannes het beste te maken. De volgende ochtend 16 november bleek alle moeite voor niets te zijn geweest: Theodorus Johannes was overleden.
In de hoek van de kraamkamer lag echter nog het pakketje van het kleinere broertje, dat feitelijk de vorige dag al was opgegeven.
Na een voorzichtige inspectie bleek dit pakketje nog leven te bevatten en alle aandacht werd direct op Johannes Theodorus gericht met als positief resultaat een klein maar gezond ventje. Of hij zich later deze eerste dag na zijn geboorte bewust is geworden, zal niemand kunnen zeggen. Zijn start was moeilijk, zijn mogelijkheden werden miskend en op eigen kracht kwam hij door deze moeilijke eerste fase van het leven heen.
Zo kwam onze Johannes Theodorus Giesen op de wereld en zijn strijd in de eerste uren van zijn leven stonden model voor het verdere verloop ervan: Miskenning, stilletjes en op eigen kracht doorvechten om steeds zijn omgeving weer versteld te doen staan.


Later zou in het gezin van Hendrikus en Geertruida nog een dochter en zoon geboren worden, zodat het gezin tenslotte uit 8 kinderen bestond te weten:

             Hendrika Geertruida Johanna, geboren op 27 augustus 1893
             Geertruida Johanna, geboren op 1 november 1894
             Johanna Maria Geertruida, geboren op 12 maart 1896
             Hendrikus Albertus, geboren op 12 juli 1897
             Johanna Geertruida, geboren op 1 augustus 1899
             Johannes Theodorus, geboren op 15 november 1900
             Theodora Johanna, geboren op 28 februari 1902
             Albertus Hendrikus, geboren op 12 juli 1906

Het gezin Giesen.

Omdat vader Giesen katholiek was, werden de kinderen katholiek gedoopt en opgevoed. Gedurende de rest van zijn leven is Jan een gelovig mens gebleven ofschoon hij zich niet beperkt heeft tot de katholieke kerk. In zijn werk treffen we gedurende zijn hele leven religieuze onderwerpen aan.
Vader Hendrikus verdiende in de eerste jaren van zijn huwelijk met Geertruida in Den Haag zijn brood met het tappen van geestrijk vocht in een café aan de Parallelweg terwijl zijn echtgenote wat geld verdiende met het wassen en strijken van de vuile kleren van de mensen in haar directe omgeving; zij was hierin behoorlijk succesvol en haar bezigheden leverden op den duur meer geld op dan de tapperij van Hendrikus.

In 1904 besloot het echtpaar Giesen een eigen was- en strijkinrichting te beginnen  met de toepasselijke naam Dubbelblank! Moeder Geertruida zwaaide in dit bedrijf de scepter.
De was- en strijkinrichting groeide later uit tot een van de grootste wasserijen van Den Haag en in 1914 verhuisde de familie met het bedrijf naar de Columbusstraat 206 omdat de ruimte in de 2e van Blankenburgstraat niet meer toereikend was. Alle dochters Giesen werkten later in het bedrijf van hun ouders veelal als strijkster.
Zoals veel bedrijven in die tijd was het een echt familiebedrijf. De jongens werden vooral ingezet bij het ophalen en bezorgen van het wasgoed naast het verplichte onderwijs dat zij moesten volgen.
Sinds 1 januari 1901 was de eerste leerplichtwet in Nederland aangenomen. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. Voor dochters bestond er een uitzonderingsregel, waardoor deze in bepaalde situaties thuis konden blijven voor het verzorgen van het gezin.
We kunnen ervan uitgaan, dat Jan Giesen op de lagere school al bijzondere talenten voor tekenen aan de dag legde, maar bewijzen hiervan hebben we helaas niet meer kunnen vinden. Toen Jan op twaalfjarige leeftijd de lagere school verliet, werd hij op basis van zijn tekentalent toegelaten aan de particuliere school voor tekenonderwijs van het echtpaar Bik en Vaandrager aan de Galileïstraat 2A in Den Haag.
Deze school was in 1909 van start gegaan toen het echtpaar Helena Bik en Jan Vaandrager, beide leraar handtekenen, vanuit Batavia naar Nederland waren teruggekeerd. Zij leidden voornamelijk op voor de onderwijsakte handtekenen A en B, maar er was ook een zogenaamde “vrije” richting. Jan koos voor de opleiding tot de onderwijsakte, zodat hij later met zijn diploma de kost zou kunnen verdienen.

Moeder Geertruida van Jan Giesen vroeg op 11 maart 1920 echtscheiding aan en haar echtgenoot Hendrikus verhuisde vervolgens naar de Houtstraat 74 in Nijmegen en is later naar Engeland (Londen) verhuisd.
Moeder Geertruida zette met de hulp van haar kinderen de wasserij Dubbelblank voort en maakte deze tot een groot succes en een begrip in Den Haag. De meisjes van het gezin werkten als strijksters in het bedrijf en de jongens moesten de schone was rondbrengen; het hele gezin Giesen leefde voor en door de wasserij en buiten de lesuren van Bik en Vaandrager bracht Jan ook de was rond en dit gaf hem de gelegenheid om tussendoor in de buitenlucht de nodige schetsen te maken.

Opvallende gebeurtenissen op kunstgebied in de periode 1900-1915:

1902: Uitgave van het boek: Uit het leven van Dik Trom van de schrijver C.Johan Kieviet met illustraties van Johan Braakensiek. Deze nieuwe versie voorzien van illustraties was direct geheel uitverkocht, terwijl de voorgaande uitgave zonder illustraties pas na acht jaar uitverkocht was.

1903: Opening van de koopmansbeurs van architect H.P. Berlage te Amsterdam.

1905: Oprichting van het tijdschrift DE BEWEGING op het gebied van literatuur, kunsten en wetenschappen onder redactie van Albert Verwey.

1908: De traditionele voorjaarstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam staat in het teken van het “luminisme”. Deze verzamelnaam is gekozen voor de werkwijze van schilders, die zich hebben laten inspireren door de Franse pointillisten. Er is werk te zien van o.a. Jan Toorop, Jan Sluyters, Piet Mondriaan en Leo Gestel.

1913: Expositie van de Russische
 schilder Kandinsky in de Rotterdamse kunsthandel Oldenzeel met o.a. de verkoop van het boekje “Über das Geistige in der Kunst” over zijn kleurentheorie. Gezien het succes van de verkoop van dit boekje kan geconcludeerd worden, dat het expressionisme, kubisme en futurisme in Nederland vaste voet aan de wal heeft gekregen.
 
Versie: dinsdag 9 december 2014
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten